MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Noblesse

NỘI DUNG : Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Tên chương Ngày Đăng
Noblesse Chap 453 23/03/2017
Noblesse Chap 452 19/03/2017
Noblesse Chap 451 08/03/2017
Noblesse Chap 450 05/03/2017
Noblesse Chap 449 25/02/2017
Noblesse Chap 448 25/02/2017
Noblesse Chap 447 25/02/2017
Noblesse Chap 446 04/02/2017
Noblesse Chap 445 26/01/2017
Noblesse Chap 444 20/01/2017
Noblesse Chap 443 11/01/2017
Noblesse Chap 442 04/01/2017
Noblesse chap 432 25/11/2016
Noblesse chap 431 25/11/2016
Noblesse chap 430 25/11/2016
Noblesse chap 429 25/11/2016
Noblesse chap 428 25/11/2016
Noblesse chap 427 25/11/2016
Noblesse chap 426 25/11/2016
Noblesse chap 425 25/11/2016
Noblesse chap 424 25/11/2016
Noblesse Chap 423 25/11/2016
Noblesse chap 422 25/11/2016
Noblesse chap 421 25/11/2016
Noblesse chap 420 25/11/2016
Noblesse chap 419 25/11/2016
Noblesse chap 418 25/11/2016
Noblesse chap 417 25/11/2016
Noblesse chap 416 25/11/2016
Noblesse chap 415 25/11/2016
Noblesse chap 414 25/11/2016
Noblesse chap 413 25/11/2016
Noblesse chap 412 25/11/2016
Noblesse chap 411 25/11/2016
Noblesse chap 410 25/11/2016
Noblesse chap 409 25/11/2016
Noblesse chap 408 25/11/2016
Noblesse chap 407 25/11/2016
Noblesse chap 406 25/11/2016
Noblesse chap 405 25/11/2016
Noblesse chap 404 25/11/2016
Noblesse chap 403 25/11/2016
Noblesse chap 402 25/11/2016
Noblesse chap 401 25/11/2016
Noblesse chap 400 25/11/2016
Noblesse chap 399 25/11/2016
Noblesse chap 398 25/11/2016
Noblesse chap 397 25/11/2016
Noblesse chap 396 25/11/2016
Noblesse chap 395 25/11/2016
Noblesse chap 394 25/11/2016
Noblesse chap 393 25/11/2016
Noblesse chap 392 25/11/2016
Noblesse chap 391 25/11/2016
Noblesse chap 390 25/11/2016
Noblesse chap 389 25/11/2016
Noblesse chap 388 25/11/2016
Noblesse chap 387 25/11/2016
Noblesse chap 386 25/11/2016
Noblesse chap 385 25/11/2016
Noblesse chap 384 25/11/2016
Noblesse chap 383 25/11/2016
Noblesse chap 382 25/11/2016
Noblesse chap 381 25/11/2016
Noblesse chap 380 25/11/2016
Noblesse chap 379 25/11/2016
Noblesse chap 378 25/11/2016
Noblesse chap 377 25/11/2016
Noblesse chap 376 25/11/2016
Noblesse chap 375 25/11/2016
Noblesse chap 374 25/11/2016
Noblesse chap 373 25/11/2016
Noblesse chap 372 25/11/2016
Noblesse chap 371 25/11/2016
Noblesse chap 370 25/11/2016
Noblesse chap 369 25/11/2016
Noblesse Chap 368 25/11/2016
Noblesse chap 367 25/11/2016
Noblesse chap 366 25/11/2016
Noblesse chap 365 25/11/2016
Noblesse chap 363 25/11/2016
Noblesse chap 362 25/11/2016
Noblesse chap 361 25/11/2016
Noblesse chap 360 25/11/2016
Noblesse chap 359 25/11/2016
Noblesse chap 358 25/11/2016
Noblesse chap 357 25/11/2016
Noblesse chap 356 25/11/2016
Noblesse chap 355 25/11/2016
Noblesse chap 354 25/11/2016
Noblesse chap 353 25/11/2016
Noblesse chap 352 25/11/2016
Noblesse chap 351 25/11/2016
Noblesse chap 350 25/11/2016
Noblesse chap 349 25/11/2016
Noblesse chap 348 25/11/2016
Noblesse chap 347 25/11/2016
Noblesse chap 346 25/11/2016
Noblesse chap 345 25/11/2016
Noblesse chap 344 25/11/2016
Noblesse chap 343 25/11/2016
Noblesse chap 342 25/11/2016
Noblesse chap 341 25/11/2016
Noblesse chap 340 25/11/2016
Noblesse chap 339 25/11/2016
Noblesse chap 338 25/11/2016
Noblesse chap 337 25/11/2016
Noblesse chap 336 25/11/2016
Noblesse chap 335 25/11/2016
Noblesse chap 334 25/11/2016
Noblesse chap 333 25/11/2016
Noblesse chap 332 25/11/2016
Noblesse chap 331 25/11/2016
Noblesse chap 330 25/11/2016
Noblesse chap 329 25/11/2016
Noblesse chap 328 25/11/2016
Noblesse chap 327 25/11/2016
Noblesse chap 326 25/11/2016
Noblesse chap 325 25/11/2016
Noblesse chap 324 25/11/2016
Noblesse chap 323 25/11/2016
Noblesse chap 322 25/11/2016
Noblesse chap 321 25/11/2016
Noblesse chap 320 25/11/2016
Noblesse chap 319 25/11/2016
Noblesse chap 318 25/11/2016
Noblesse chap 317 25/11/2016
Noblesse chap 316 25/11/2016
Noblesse chap 315 25/11/2016
Noblesse chap 314 25/11/2016
Noblesse chap 313 25/11/2016
Noblesse chap 312 25/11/2016
Noblesse chap 311 25/11/2016
Noblesse Chap 310 25/11/2016
Noblesse Chap 309 25/11/2016
Noblesse Chap 308 25/11/2016
Noblesse Chap 307 25/11/2016
Noblesse Chap 306 25/11/2016
Noblesse Chap 305 25/11/2016
Noblesse Chap 304 25/11/2016
Noblesse Chap 303 25/11/2016
Noblesse Chap 302 25/11/2016
Noblesse Chap 301 25/11/2016
Noblesse Chap 300 25/11/2016
Noblesse Chap 299 25/11/2016
Noblesse Chap 298 25/11/2016
Noblesse Chap 297 25/11/2016
Noblesse Chap 296 25/11/2016
Noblesse Chap 295 25/11/2016
Noblesse Chap 294 25/11/2016
Noblesse Chap 293 25/11/2016
Noblesse chap 292 25/11/2016
Noblesse chap 291 25/11/2016
Noblesse chap 290 25/11/2016
Noblesse chap 289 25/11/2016
Noblesse chap 288 25/11/2016
Noblesse chap 287 25/11/2016
Noblesse chap 286 25/11/2016
Noblesse chap 285 25/11/2016
Noblesse chap 284 25/11/2016
Noblesse chap 283 25/11/2016
Noblesse chap 282 25/11/2016
Noblesse chap 281 25/11/2016
Noblesse chap 280 25/11/2016
Noblesse chap 279 25/11/2016
Noblesse chap 278 25/11/2016
Noblesse chap 277 25/11/2016
Noblesse chap 276 25/11/2016
Noblesse chap 275 25/11/2016
Noblesse chap 274 25/11/2016
Noblesse Chap 273 25/11/2016
Noblesse Chap 272 25/11/2016
Noblesse Chap 271 25/11/2016
Noblesse Chap 270 25/11/2016
Noblesse Chap 269 25/11/2016
Noblesse Chap 268 25/11/2016
Noblesse Chap 267 25/11/2016
Noblesse chap 266 25/11/2016
Noblesse chap 265 25/11/2016
Noblesse Chap 264 25/11/2016
Noblesse chap 263 25/11/2016
Noblesse chap 262 25/11/2016
Noblesse chap 261 25/11/2016
Noblesse chap 260 25/11/2016
Noblesse chap 259 25/11/2016
Noblesse Chap 258 25/11/2016
Noblesse chap 257 25/11/2016
Noblesse chap 256 25/11/2016
Noblesse Chap 255 25/11/2016
Noblesse Chap 254 25/11/2016
Noblesse Chap 253 25/11/2016
Noblesse Chap 252 25/11/2016
Noblesse Chap 251 25/11/2016
Noblesse Chap 250 25/11/2016
Noblesse Chap 249 25/11/2016
Noblesse Chap 248 25/11/2016
Noblesse Chap 247 25/11/2016
Noblesse Chap 246 25/11/2016
Noblesse Chap 245 25/11/2016
Noblesse Chap 244 25/11/2016
Noblesse Chap 243 25/11/2016
Noblesse Chap 242 25/11/2016
Noblesse Chap 241 25/11/2016
Noblesse Chap 240 25/11/2016
Noblesse Chap 239 25/11/2016
Noblesse Chap 238 25/11/2016
Noblesse Chap 237 25/11/2016
Noblesse Chap 236 25/11/2016
Noblesse Chap 235 25/11/2016
Noblesse Chap 234 25/11/2016
Noblesse Chap 233 25/11/2016
Noblesse Chap 232 25/11/2016
Noblesse Chap 231 25/11/2016
Noblesse Chap 230 25/11/2016
Noblesse Chap 229 25/11/2016
Noblesse Chap 228 25/11/2016
Noblesse Chap 227 25/11/2016
Noblesse Chap 226 25/11/2016
Noblesse Chap 225 25/11/2016
Noblesse Chap 224 25/11/2016
Noblesse Chap 223 25/11/2016
Noblesse Chap 222 25/11/2016
Noblesse Chap 221 25/11/2016
Noblesse Chap 220 25/11/2016
Noblesse Chap 219 25/11/2016
Noblesse Chap 218 25/11/2016
Noblesse Chap 217 25/11/2016
Noblesse Chap 216 25/11/2016
Noblesse Chap 215 25/11/2016
Noblesse Chap 214 25/11/2016
Noblesse Chap 213 25/11/2016
Noblesse Chap 212 25/11/2016
Noblesse Chap 211 25/11/2016
Noblesse Chap 210 25/11/2016
Noblesse Chap 209 25/11/2016
Noblesse Chap 208 25/11/2016
Noblesse Chap 207 25/11/2016
Noblesse Chap 206 25/11/2016
Noblesse Chap 205 25/11/2016
Noblesse Chap 204 25/11/2016
Noblesse Chap 203 25/11/2016
Noblesse Chap 202 25/11/2016
Noblesse Chap 201 25/11/2016
Noblesse Chap 200 25/11/2016
Noblesse Chap 199 25/11/2016
Noblesse Chap 198 25/11/2016
Noblesse Chap 197 25/11/2016
Noblesse Chap 196 25/11/2016
Noblesse Chap 195 25/11/2016
Noblesse Chap 194 25/11/2016
Noblesse Chap 193 25/11/2016
Noblesse Chap 192 25/11/2016
Noblesse Chap 191 25/11/2016
Noblesse Chap 190 25/11/2016
Noblesse Chap 189 25/11/2016
Noblesse Chap 188 25/11/2016
Noblesse Chap 187 25/11/2016
Noblesse Chap 186 25/11/2016
Noblesse Chap 185 25/11/2016
Noblesse Chap 184 25/11/2016
Noblesse Chap 183 25/11/2016
Noblesse Chap 182 25/11/2016
Noblesse Chap 181 25/11/2016
Noblesse Chap 180 25/11/2016
Noblesse Chap 179 25/11/2016
Noblesse Chap 178 25/11/2016
Noblesse Chap 177 25/11/2016
Noblesse Chap 176 25/11/2016
Noblesse Chap 175 25/11/2016
Noblesse Chap 174 25/11/2016
Noblesse Chap 173 25/11/2016
Noblesse Chap 172 25/11/2016
Noblesse Chap 171 25/11/2016
Noblesse Chap 170 25/11/2016
Noblesse Chap 169 25/11/2016
Noblesse Chap 168 25/11/2016
Noblesse Chap 167 25/11/2016
Noblesse Chap 166 25/11/2016
Noblesse Chap 165 25/11/2016
Noblesse Chap 164 25/11/2016
Noblesse Chap 163 25/11/2016
Noblesse Chap 162 25/11/2016
Noblesse Chap 161 25/11/2016
Noblesse Chap 160 25/11/2016
Noblesse Chap 159 25/11/2016
Noblesse Chap 158 25/11/2016
Noblesse Chap 157 25/11/2016
Noblesse Chap 156 25/11/2016
Noblesse Chap 155 25/11/2016
Noblesse Chap 154 25/11/2016
Noblesse Chap 153 25/11/2016
Noblesse Chap 152 25/11/2016
Noblesse Chap 151 25/11/2016
Noblesse Chap 150 25/11/2016
Noblesse Chap 149 25/11/2016
Noblesse Chap 148 25/11/2016
Noblesse Chap 147 25/11/2016
Noblesse CHap 146 25/11/2016
Noblesse Chap 145 25/11/2016
Noblesse Chap 144 25/11/2016
Noblesse Chap 143 25/11/2016
Noblesse Chap 142 25/11/2016
Noblesse Chap 141 25/11/2016
Noblesse Chap 140 25/11/2016
Noblesse Chap 139 25/11/2016
Noblesse Chap 138 25/11/2016
Noblesse Chap 137 25/11/2016
Noblesse Chap 136 25/11/2016
Noblesse Chap 135 25/11/2016
Noblesse Chap 134 25/11/2016
Noblesse Chap 133 25/11/2016
Noblesse Chap 132 25/11/2016
Noblesse Chap 131 25/11/2016
Noblesse Chap 130 25/11/2016
Noblesse Chap 129 25/11/2016
Noblesse Chap 128 25/11/2016
Noblesse Chap 127 25/11/2016
Noblesse Chap 126 25/11/2016
Noblesse Chap 125 25/11/2016
Noblesse Chap 124 25/11/2016
Noblesse Chap 123 25/11/2016
Noblesse Chap 122 25/11/2016
Noblesse Chap 121 25/11/2016
Noblesse Chap 120 25/11/2016
Noblesse Chap 119 25/11/2016
Noblesse Chap 118 25/11/2016
Noblesse Chap 117 25/11/2016
Noblesse Chap 116 25/11/2016
Noblesse Chap 115 25/11/2016
Noblesse Chap 114 25/11/2016
Noblesse Chap 113 25/11/2016
Noblesse Chap 112 25/11/2016
Noblesse Chap 111 25/11/2016
Noblesse Chap 110 25/11/2016
Noblesse Chap 109 25/11/2016
Noblesse Chap 108 25/11/2016
Noblesse Chap 107 25/11/2016
Noblesse Chap 106 25/11/2016
Noblesse Chap 105 25/11/2016
Noblesse Chap 104 25/11/2016
Noblesse Chap 103 25/11/2016
Noblesse Chap 102 25/11/2016
Noblesse Chap 101 25/11/2016
Noblesse Chap 100 25/11/2016
Noblesse Chap 99 25/11/2016
Noblesse Chap 98 25/11/2016
Noblesse Chap 97 25/11/2016
Noblesse Chap 96 25/11/2016
Noblesse Chap 95 25/11/2016
Noblesse Chap 94 25/11/2016
Noblesse Chap 93 25/11/2016
Noblesse Chap 92 25/11/2016
Noblesse Chap 91 25/11/2016
Noblesse Chap 90 25/11/2016
Noblesse Chap 89 25/11/2016
Noblesse Chap 88 25/11/2016
Noblesse Chap 87 25/11/2016
Noblesse Chap 86 25/11/2016
Noblesse Chap 85 25/11/2016
Noblesse Chap 84 25/11/2016
Noblesse Chap 83 25/11/2016
Noblesse Chap 82 25/11/2016
Noblesse Chap 81 25/11/2016
Noblesse Chap 80 25/11/2016
Noblesse Chap 79 25/11/2016
Noblesse Chap 78 25/11/2016
Noblesse Chap 77 25/11/2016
Noblesse Chap 76 25/11/2016
Noblesse Chap 75 25/11/2016
Noblesse Chap 74 25/11/2016
Noblesse Chap 73 25/11/2016
Noblesse Chap 72 25/11/2016
Noblesse Chap 71 25/11/2016
Noblesse Chap 70 25/11/2016
Noblesse Chap 69 25/11/2016
Noblesse Chap 68 25/11/2016
Noblesse chap 67 25/11/2016
Noblesse Chap 66 25/11/2016
Noblesse Chap 65 25/11/2016
Noblesse Chap 64 25/11/2016
Noblesse Chap 63 25/11/2016
Noblesse Chap 62 25/11/2016
Noblesse Chap 61 25/11/2016
Noblesse Chap 60 25/11/2016
Noblesse Chap 59 25/11/2016
Noblesse Chap 58 25/11/2016
Noblesse Chap 57 25/11/2016
Noblesse Chap 56 25/11/2016
Noblesse Chap 55 25/11/2016
Noblesse Chap 54 25/11/2016
Noblesse Chap 53 25/11/2016
Noblesse Chap 52 25/11/2016
Noblesse Chap 51 25/11/2016
Noblesse Chap 50 25/11/2016
Noblesse Chap 49 25/11/2016
Noblesse Chap 48 25/11/2016
Noblesse Chap 47 25/11/2016
Noblesse Chap 46 25/11/2016
Noblesse Chap 45 25/11/2016
Noblesse Chap 44 25/11/2016
Noblesse Chap 43 25/11/2016
Noblesse Chap 42 25/11/2016
Noblesse Chap 41 25/11/2016
Noblesse Chap 40 25/11/2016
Noblesse Chap 39 25/11/2016
Noblesse Chap 38 25/11/2016
Noblesse Chap 37 25/11/2016
Noblesse Chap 36 25/11/2016
Noblesse Chap 35 25/11/2016
Noblesse Chap 34 25/11/2016
Noblesse Chap 33 25/11/2016
Noblesse Chap 32 25/11/2016
Noblesse Chap 31 25/11/2016
Noblesse Chap 30 25/11/2016
Noblesse Chap 29 25/11/2016
Noblesse Chap 28 25/11/2016
Noblesse Chap 27 25/11/2016
Noblesse Chap 26 25/11/2016
Noblesse Chap 25 25/11/2016
Noblesse Chap 24 25/11/2016
Noblesse Chap 23 25/11/2016
Noblesse Chap 22 25/11/2016
Noblesse Chap 21 25/11/2016
Noblesse Chap 20 25/11/2016
Noblesse Chap 19 25/11/2016
Noblesse Chap 18 25/11/2016
Noblesse Chap 17 25/11/2016
Noblesse Chap 16 25/11/2016
Noblesse Chap 15 25/11/2016
Noblesse Chap 14 25/11/2016
Noblesse Chap 13 25/11/2016
Noblesse Chap 12 25/11/2016
Noblesse Chap 11 25/11/2016
Noblesse Chap 10 25/11/2016
Noblesse Chap 9 25/11/2016
Noblesse Chap 8 25/11/2016
Noblesse Chap 7 25/11/2016
Noblesse Chap 6 25/11/2016
Noblesse Chap 5 25/11/2016
Noblesse Chap 4 25/11/2016
Noblesse Chap 3 25/11/2016
Noblesse Chap 2 25/11/2016
Noblesse Chap 1 25/11/2016

Like Facebook Để Theo Dõi Nhé