MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

[x]
Noblesse

NỘI DUNG : Sau 820 năm chìm trong giấc ngủ dài, Cadis Etrama Di Raizel (hay Rai) đã thức tỉnh. Rai là một Vampire và vì đã ngủ quá lâu nên chẳng biết gì về thế giới bên ngoài. Sau khi thức tỉnh anh ta đã hòa mình vào cùng những học sinh khác, có nhiều bạn bè. Nhưng có một tổ chức luôn nghiên cứu và thí nghiệm trên cơ thể người mong muốn có được anh làm mẫu vật. Vì vậy mà Rai và các bạn đều bị đặt trong một tình huống vô cùng nguy hiểm...

Tên chương Ngày Đăng
Noblesse Chap 483 17/10/2017
Noblesse Chap 482 10/10/2017
Noblesse Chap 481 03/10/2017
Noblesse Chap 479 19/09/2017
Noblesse Chap 477 09/09/2017
Noblesse Chap 469 16/07/2017
Noblesse Chap 459 23/05/2017
Noblesse chap 458 23/05/2017
Noblesse chap 457 23/05/2017
Noblesse chap 457 23/05/2017
Noblesse chap 456 23/05/2017
Noblesse chap 455 23/05/2017
Noblesse chap 454 23/05/2017
Noblesse chap 453 23/05/2017
Noblesse chap 452 23/05/2017
Noblesse chap 451 23/05/2017
Noblesse chap 450 23/05/2017
Noblesse chap 449 23/05/2017
Noblesse chap 448 23/05/2017
Noblesse chap 447 23/05/2017
Noblesse chap 446 23/05/2017
Noblesse chap 445 23/05/2017
Noblesse chap 444 23/05/2017
Noblesse chap 443 23/05/2017
Noblesse chap 442 23/05/2017
Noblesse chap 441 23/05/2017
Noblesse chap 440 23/05/2017
Noblesse chap 439 23/05/2017
Noblesse chap 438 23/05/2017
Noblesse chap 437 23/05/2017
Noblesse chap 436 23/05/2017
Noblesse chap 435 23/05/2017
Noblesse chap 434 23/05/2017
Noblesse chap 433 23/05/2017
Noblesse chap 432 23/05/2017
Noblesse chap 431 23/05/2017
Noblesse chap 430 23/05/2017
Noblesse chap 429 23/05/2017
Noblesse chap 428 23/05/2017
Noblesse chap 427 23/05/2017
Noblesse chap 426 23/05/2017
Noblesse chap 425 23/05/2017
Noblesse chap 424 23/05/2017
Noblesse Chap 423 23/05/2017
Noblesse chap 422 23/05/2017
Noblesse chap 421 23/05/2017
Noblesse chap 420 23/05/2017
Noblesse chap 419 23/05/2017
Noblesse chap 418 23/05/2017
Noblesse chap 417 23/05/2017
Noblesse chap 416 23/05/2017
Noblesse chap 415 23/05/2017
Noblesse chap 414 23/05/2017
Noblesse chap 413 23/05/2017
Noblesse chap 412 23/05/2017
Noblesse chap 411 23/05/2017
Noblesse chap 410 23/05/2017
Noblesse chap 409 23/05/2017
Noblesse chap 408 23/05/2017
Noblesse chap 407 23/05/2017
Noblesse chap 406 23/05/2017
Noblesse chap 405 23/05/2017
Noblesse chap 404 23/05/2017
Noblesse chap 403 23/05/2017
Noblesse chap 402 23/05/2017
Noblesse chap 401 23/05/2017
Noblesse chap 400 23/05/2017
Noblesse chap 399 23/05/2017
Noblesse chap 398 23/05/2017
Noblesse chap 397 23/05/2017
Noblesse chap 396 23/05/2017
Noblesse chap 395 23/05/2017
Noblesse chap 394 23/05/2017
Noblesse chap 393 23/05/2017
Noblesse chap 392 23/05/2017
Noblesse chap 391 23/05/2017
Noblesse chap 390 23/05/2017
Noblesse chap 389 23/05/2017
Noblesse chap 388 23/05/2017
Noblesse chap 387 23/05/2017
Noblesse chap 386 23/05/2017
Noblesse chap 385 23/05/2017
Noblesse chap 384 23/05/2017
Noblesse chap 383 23/05/2017
Noblesse chap 382 23/05/2017
Noblesse chap 381 23/05/2017
Noblesse chap 380 23/05/2017
Noblesse chap 379 23/05/2017
Noblesse chap 378 23/05/2017
Noblesse chap 377 23/05/2017
Noblesse chap 376 23/05/2017
Noblesse chap 375 23/05/2017
Noblesse chap 374 23/05/2017
Noblesse chap 373 23/05/2017
Noblesse chap 372 23/05/2017
Noblesse chap 371 23/05/2017
Noblesse chap 370 23/05/2017
Noblesse chap 369 23/05/2017
Noblesse Chap 368 23/05/2017
Noblesse chap 367 23/05/2017
Noblesse chap 366 23/05/2017
Noblesse chap 365 23/05/2017
Noblesse chap 363 23/05/2017
Noblesse chap 362 23/05/2017
Noblesse chap 361 23/05/2017
Noblesse chap 360 23/05/2017
Noblesse chap 359 23/05/2017
Noblesse chap 358 23/05/2017
Noblesse chap 357 23/05/2017
Noblesse chap 356 23/05/2017
Noblesse chap 355 23/05/2017
Noblesse chap 354 23/05/2017
Noblesse chap 353 23/05/2017
Noblesse chap 352 23/05/2017
Noblesse chap 351 23/05/2017
Noblesse chap 350 23/05/2017
Noblesse chap 349 23/05/2017
Noblesse chap 348 23/05/2017
Noblesse chap 347 23/05/2017
Noblesse chap 346 23/05/2017
Noblesse chap 345 23/05/2017
Noblesse chap 344 23/05/2017
Noblesse chap 343 23/05/2017
Noblesse chap 342 23/05/2017
Noblesse chap 341 23/05/2017
Noblesse chap 340 23/05/2017
Noblesse chap 339 23/05/2017
Noblesse chap 338 23/05/2017
Noblesse chap 337 23/05/2017
Noblesse chap 336 23/05/2017
Noblesse chap 335 23/05/2017
Noblesse chap 334 23/05/2017
Noblesse chap 333 23/05/2017
Noblesse chap 332 23/05/2017
Noblesse chap 331 23/05/2017
Noblesse chap 330 23/05/2017
Noblesse chap 329 23/05/2017
Noblesse chap 328 23/05/2017
Noblesse chap 327 23/05/2017
Noblesse chap 326 23/05/2017
Noblesse chap 325 23/05/2017
Noblesse chap 324 23/05/2017
Noblesse chap 323 23/05/2017
Noblesse chap 322 23/05/2017
Noblesse chap 321 23/05/2017
Noblesse chap 320 23/05/2017
Noblesse chap 319 23/05/2017
Noblesse chap 318 23/05/2017
Noblesse chap 317 23/05/2017
Noblesse chap 316 23/05/2017
Noblesse chap 315 23/05/2017
Noblesse chap 314 23/05/2017
Noblesse chap 313 23/05/2017
Noblesse chap 312 23/05/2017
Noblesse chap 311 23/05/2017
Noblesse Chap 310 23/05/2017
Noblesse Chap 309 23/05/2017
Noblesse Chap 308 23/05/2017
Noblesse Chap 307 23/05/2017
Noblesse Chap 306 23/05/2017
Noblesse Chap 305 23/05/2017
Noblesse Chap 304 23/05/2017
Noblesse Chap 303 23/05/2017
Noblesse Chap 302 23/05/2017
Noblesse Chap 301 23/05/2017
Noblesse Chap 300 23/05/2017
Noblesse Chap 299 23/05/2017
Noblesse Chap 298 23/05/2017
Noblesse Chap 297 23/05/2017
Noblesse Chap 296 23/05/2017
Noblesse Chap 295 23/05/2017
Noblesse Chap 294 23/05/2017
Noblesse Chap 293 23/05/2017
Noblesse chap 292 23/05/2017
Noblesse chap 291 23/05/2017
Noblesse chap 290 23/05/2017
Noblesse chap 289 23/05/2017
Noblesse chap 288 23/05/2017
Noblesse chap 287 23/05/2017
Noblesse chap 286 23/05/2017
Noblesse chap 285 23/05/2017
Noblesse chap 284 23/05/2017
Noblesse chap 283 23/05/2017
Noblesse chap 282 23/05/2017
Noblesse chap 281 23/05/2017
Noblesse chap 280 23/05/2017
Noblesse chap 279 23/05/2017
Noblesse chap 278 23/05/2017
Noblesse chap 277 23/05/2017
Noblesse chap 276 23/05/2017
Noblesse chap 275 23/05/2017
Noblesse chap 274 23/05/2017
Noblesse Chap 273 23/05/2017
Noblesse Chap 272 23/05/2017
Noblesse Chap 271 23/05/2017
Noblesse Chap 270 23/05/2017
Noblesse Chap 269 23/05/2017
Noblesse Chap 268 23/05/2017
Noblesse Chap 267 23/05/2017
Noblesse chap 266 23/05/2017
Noblesse chap 265 23/05/2017
Noblesse Chap 264 23/05/2017
Noblesse chap 263 23/05/2017
Noblesse chap 262 23/05/2017
Noblesse chap 261 23/05/2017
Noblesse chap 260 23/05/2017
Noblesse chap 259 23/05/2017
Noblesse Chap 258 23/05/2017
Noblesse chap 257 23/05/2017
Noblesse chap 256 23/05/2017
Noblesse Chap 255 23/05/2017
Noblesse Chap 254 23/05/2017
Noblesse Chap 253 23/05/2017
Noblesse Chap 252 23/05/2017
Noblesse Chap 251 23/05/2017
Noblesse Chap 250 23/05/2017
Noblesse Chap 249 23/05/2017
Noblesse Chap 248 23/05/2017
Noblesse Chap 247 23/05/2017
Noblesse Chap 246 23/05/2017
Noblesse Chap 245 23/05/2017
Noblesse Chap 244 23/05/2017
Noblesse Chap 243 23/05/2017
Noblesse Chap 242 23/05/2017
Noblesse Chap 241 23/05/2017
Noblesse Chap 240 23/05/2017
Noblesse Chap 239 23/05/2017
Noblesse Chap 238 23/05/2017
Noblesse Chap 237 23/05/2017
Noblesse Chap 236 23/05/2017
Noblesse Chap 235 23/05/2017
Noblesse Chap 234 23/05/2017
Noblesse Chap 233 23/05/2017
Noblesse Chap 232 23/05/2017
Noblesse Chap 231 23/05/2017
Noblesse Chap 230 23/05/2017
Noblesse Chap 229 23/05/2017
Noblesse Chap 228 23/05/2017
Noblesse Chap 227 23/05/2017
Noblesse Chap 226 23/05/2017
Noblesse Chap 225 23/05/2017
Noblesse Chap 224 23/05/2017
Noblesse Chap 223 23/05/2017
Noblesse Chap 222 23/05/2017
Noblesse Chap 221 23/05/2017
Noblesse Chap 220 23/05/2017
Noblesse Chap 219 23/05/2017
Noblesse Chap 218 23/05/2017
Noblesse Chap 217 23/05/2017
Noblesse Chap 216 23/05/2017
Noblesse Chap 215 23/05/2017
Noblesse Chap 214 23/05/2017
Noblesse Chap 213 23/05/2017
Noblesse Chap 212 23/05/2017
Noblesse Chap 211 23/05/2017
Noblesse Chap 210 23/05/2017
Noblesse Chap 209 23/05/2017
Noblesse Chap 208 23/05/2017
Noblesse Chap 207 23/05/2017
Noblesse Chap 206 23/05/2017
Noblesse Chap 205 23/05/2017
Noblesse Chap 204 23/05/2017
Noblesse Chap 203 23/05/2017
Noblesse Chap 202 23/05/2017
Noblesse Chap 201 23/05/2017
Noblesse Chap 200 23/05/2017
Noblesse Chap 199 23/05/2017
Noblesse Chap 198 23/05/2017
Noblesse Chap 197 23/05/2017
Noblesse Chap 196 23/05/2017
Noblesse Chap 195 23/05/2017
Noblesse Chap 194 23/05/2017
Noblesse Chap 193 23/05/2017
Noblesse Chap 192 23/05/2017
Noblesse Chap 191 23/05/2017
Noblesse Chap 190 23/05/2017
Noblesse Chap 189 23/05/2017
Noblesse Chap 188 23/05/2017
Noblesse Chap 187 23/05/2017
Noblesse Chap 186 23/05/2017
Noblesse Chap 185 23/05/2017
Noblesse Chap 184 23/05/2017
Noblesse Chap 183 23/05/2017
Noblesse Chap 182 23/05/2017
Noblesse Chap 181 23/05/2017
Noblesse Chap 180 23/05/2017
Noblesse Chap 179 23/05/2017
Noblesse Chap 178 23/05/2017
Noblesse Chap 177 23/05/2017
Noblesse Chap 176 23/05/2017
Noblesse Chap 175 23/05/2017
Noblesse Chap 174 23/05/2017
Noblesse Chap 173 23/05/2017
Noblesse Chap 172 23/05/2017
Noblesse Chap 171 23/05/2017
Noblesse Chap 170 23/05/2017
Noblesse Chap 169 23/05/2017
Noblesse Chap 168 23/05/2017
Noblesse Chap 167 23/05/2017
Noblesse Chap 166 23/05/2017
Noblesse Chap 165 23/05/2017
Noblesse Chap 164 23/05/2017
Noblesse Chap 163 23/05/2017
Noblesse Chap 162 23/05/2017
Noblesse Chap 161 23/05/2017
Noblesse Chap 160 23/05/2017
Noblesse Chap 159 23/05/2017
Noblesse Chap 158 23/05/2017
Noblesse Chap 157 23/05/2017
Noblesse Chap 156 23/05/2017
Noblesse Chap 155 23/05/2017
Noblesse Chap 154 23/05/2017
Noblesse Chap 153 23/05/2017
Noblesse Chap 152 23/05/2017
Noblesse Chap 151 23/05/2017
Noblesse Chap 150 23/05/2017
Noblesse Chap 149 23/05/2017
Noblesse Chap 148 23/05/2017
Noblesse Chap 147 23/05/2017
Noblesse CHap 146 23/05/2017
Noblesse Chap 145 23/05/2017
Noblesse Chap 144 23/05/2017
Noblesse Chap 143 23/05/2017
Noblesse Chap 142 23/05/2017
Noblesse Chap 141 23/05/2017
Noblesse Chap 140 23/05/2017
Noblesse Chap 139 23/05/2017
Noblesse Chap 138 23/05/2017
Noblesse Chap 137 23/05/2017
Noblesse Chap 136 23/05/2017
Noblesse Chap 135 23/05/2017
Noblesse Chap 134 23/05/2017
Noblesse Chap 133 23/05/2017
Noblesse Chap 132 23/05/2017
Noblesse Chap 131 23/05/2017
Noblesse Chap 130 23/05/2017
Noblesse Chap 129 23/05/2017
Noblesse Chap 128 23/05/2017
Noblesse Chap 127 23/05/2017
Noblesse Chap 126 23/05/2017
Noblesse Chap 125 23/05/2017
Noblesse Chap 124 23/05/2017
Noblesse Chap 123 23/05/2017
Noblesse Chap 122 23/05/2017
Noblesse Chap 121 23/05/2017
Noblesse Chap 120 23/05/2017
Noblesse Chap 119 23/05/2017
Noblesse Chap 118 23/05/2017
Noblesse Chap 117 23/05/2017
Noblesse Chap 116 23/05/2017
Noblesse Chap 115 23/05/2017
Noblesse Chap 114 23/05/2017
Noblesse Chap 113 23/05/2017
Noblesse Chap 112 23/05/2017
Noblesse Chap 111 23/05/2017
Noblesse Chap 110 23/05/2017
Noblesse Chap 109 23/05/2017
Noblesse Chap 108 23/05/2017
Noblesse Chap 107 23/05/2017
Noblesse Chap 106 23/05/2017
Noblesse Chap 105 23/05/2017
Noblesse Chap 104 23/05/2017
Noblesse Chap 103 23/05/2017
Noblesse Chap 102 23/05/2017
Noblesse Chap 101 23/05/2017
Noblesse Chap 100 23/05/2017
Noblesse Chap 99 23/05/2017
Noblesse Chap 98 23/05/2017
Noblesse Chap 97 23/05/2017
Noblesse Chap 96 23/05/2017
Noblesse Chap 95 23/05/2017
Noblesse Chap 94 23/05/2017
Noblesse Chap 93 23/05/2017
Noblesse Chap 92 23/05/2017
Noblesse Chap 91 23/05/2017
Noblesse Chap 90 23/05/2017
Noblesse Chap 89 23/05/2017
Noblesse Chap 88 23/05/2017
Noblesse Chap 87 23/05/2017
Noblesse Chap 86 23/05/2017
Noblesse Chap 85 23/05/2017
Noblesse Chap 84 23/05/2017
Noblesse Chap 83 23/05/2017
Noblesse Chap 82 23/05/2017
Noblesse Chap 81 23/05/2017
Noblesse Chap 80 23/05/2017
Noblesse Chap 79 23/05/2017
Noblesse Chap 78 23/05/2017
Noblesse Chap 77 23/05/2017
Noblesse Chap 76 23/05/2017
Noblesse Chap 75 23/05/2017
Noblesse Chap 74 23/05/2017
Noblesse Chap 73 23/05/2017
Noblesse Chap 72 23/05/2017
Noblesse Chap 71 23/05/2017
Noblesse Chap 70 23/05/2017
Noblesse Chap 69 23/05/2017
Noblesse Chap 68 23/05/2017
Noblesse chap 67 23/05/2017
Noblesse Chap 66 23/05/2017
Noblesse Chap 65 23/05/2017
Noblesse Chap 64 23/05/2017
Noblesse Chap 63 23/05/2017
Noblesse Chap 62 23/05/2017
Noblesse Chap 61 23/05/2017
Noblesse Chap 60 23/05/2017
Noblesse Chap 59 23/05/2017
Noblesse Chap 58 23/05/2017
Noblesse Chap 57 23/05/2017
Noblesse Chap 56 23/05/2017
Noblesse Chap 55 23/05/2017
Noblesse Chap 54 23/05/2017
Noblesse Chap 53 23/05/2017
Noblesse Chap 52 23/05/2017
Noblesse Chap 51 23/05/2017
Noblesse Chap 50 23/05/2017
Noblesse Chap 49 23/05/2017
Noblesse Chap 48 23/05/2017
Noblesse Chap 47 23/05/2017
Noblesse Chap 46 23/05/2017
Noblesse Chap 45 23/05/2017
Noblesse Chap 44 23/05/2017
Noblesse Chap 43 23/05/2017
Noblesse Chap 42 23/05/2017
Noblesse Chap 41 23/05/2017
Noblesse Chap 40 23/05/2017
Noblesse Chap 39 23/05/2017
Noblesse Chap 38 23/05/2017
Noblesse Chap 37 23/05/2017
Noblesse Chap 36 23/05/2017
Noblesse Chap 35 23/05/2017
Noblesse Chap 34 23/05/2017
Noblesse Chap 33 23/05/2017
Noblesse Chap 32 23/05/2017
Noblesse Chap 31 23/05/2017
Noblesse Chap 30 23/05/2017
Noblesse Chap 29 23/05/2017
Noblesse Chap 28 23/05/2017
Noblesse Chap 27 23/05/2017
Noblesse Chap 26 23/05/2017
Noblesse Chap 25 23/05/2017
Noblesse Chap 24 23/05/2017
Noblesse Chap 23 23/05/2017
Noblesse Chap 22 23/05/2017
Noblesse Chap 21 23/05/2017
Noblesse Chap 20 23/05/2017
Noblesse Chap 19 23/05/2017
Noblesse Chap 18 23/05/2017
Noblesse Chap 17 23/05/2017
Noblesse Chap 16 23/05/2017
Noblesse Chap 15 23/05/2017
Noblesse Chap 14 23/05/2017
Noblesse Chap 13 23/05/2017
Noblesse Chap 12 23/05/2017
Noblesse Chap 11 23/05/2017
Noblesse Chap 10 23/05/2017
Noblesse Chap 9 23/05/2017
Noblesse Chap 8 23/05/2017
Noblesse Chap 7 23/05/2017
Noblesse Chap 6 23/05/2017
Noblesse Chap 5 23/05/2017
Noblesse Chap 4 23/05/2017
Noblesse Chap 3 23/05/2017
Noblesse Chap 2 23/05/2017
Noblesse Chap 1 23/05/2017