MENU

TRUYỆN TRANH ONLINE HAY

Thánh Tổ

NỘI DUNG : Đây là Thế giới Phong Thần được thăng cấp. Ở đây có Trụ Vương, Khương Tử Nha, Đắc Kỷ, Dương Tiễn... nhưng với địa vị hoàn toàn khác. Ở đây cũng có Hoàng giả: Hỏa Vân Động Tam Hoàng. Ở đây cũng có Thánh Nhân: Đạo Môn Tam Thanh. Ở đây cũng có Thượng Cổ Ma Quỷ: Si Vưu, Hình Thiên...

Tên chương Ngày Đăng
Thánh Tổ Chap 89 11/04/2018
Thánh Tổ Chap 88 10/04/2018
Thánh Tổ chap 84 02/04/2018
Thánh Tổ chap 83 29/03/2018
Thánh Tổ chap 82 26/03/2018
Thánh Tổ chap 81 24/03/2018
Thánh Tổ Chap 79 19/03/2018
Thánh Tổ Chap 77 14/03/2018
Thánh Tổ Chap 76 12/03/2018
Thánh Tổ Chap 75 11/03/2018
Thánh Tổ Chap 74 07/03/2018
Thánh Tổ Chap 73 05/03/2018
Thánh Tổ Chap 72 03/03/2018
Thánh Tổ Chap 71 28/02/2018
Thánh Tổ Chap 70 26/02/2018
Thánh Tổ Chap 69 24/02/2018
Thánh Tổ Chap 68 22/02/2018
Thánh Tổ chap 67 20/02/2018
Thánh Tổ Chap 66 17/02/2018
Thánh Tổ Chap 65 14/02/2018
Thánh Tổ chap 64 12/02/2018
Thánh Tổ chap 63 10/02/2018
Thánh Tổ chap 62 07/02/2018
Thánh Tổ chap 61 07/02/2018
Thánh Tổ chap 60 07/02/2018
Thánh Tổ chap 59 07/02/2018
Thánh Tổ chap 58 07/02/2018
Thánh Tổ chap 57 07/02/2018
Thánh Tổ chap 56 07/02/2018
Thánh Tổ Chap 55 22/01/2018
Thánh Tổ Chap 54 20/01/2018
Thánh Tổ Chap 53 17/01/2018
Thánh Tổ Chap 52 15/01/2018
Thánh Tổ Chap 51 13/01/2018
Thánh Tổ chap 50 11/01/2018
Thánh Tổ chap 49 08/01/2018
Thánh Tổ chap 48 08/01/2018
Thánh Tổ chap 47 04/01/2018
Thánh Tổ chap 46 04/01/2018
Thánh Tổ chap 25 04/01/2018
Thánh Tổ chap 24 04/01/2018
Thánh Tổ chap 23 04/01/2018
Thánh Tổ chap 22 04/01/2018
Thánh Tổ Chap 21 03/01/2018
Thánh Tổ Chap 20 03/01/2018
Thánh Tổ Chap 19 02/01/2018
Thánh Tổ Chap 18 02/01/2018
Thánh Tổ Chap 17 02/01/2018
Thánh Tổ Chap 16 01/01/2018
Thánh Tổ Chap 15 01/01/2018
Thánh Tổ Chap 14 01/01/2018
Thánh Tổ Chap 13 01/01/2018
Thánh Tổ Chap 11 31/12/2017
Thánh Tổ Chap 10 30/12/2017
Thánh Tổ Chap 9 30/12/2017
Thánh Tổ Chap 8 29/12/2017
Thánh Tổ Chap 7 29/12/2017
Thánh Tổ Chap 6 26/12/2017
Thánh Tổ Chap 5 23/12/2017
Thánh Tổ Chap 4 16/12/2017
Thánh Tổ Chap 3 14/08/2017
Thánh Tổ Chap 2 08/08/2017
Thánh Tổ Chap 1 31/07/2017